Gulf of Bothnia, Finalnd, 2013Gulf of Bothnia, Finland, 2013"My Home", Gulf of Bothnia, Finland, 2013"Maja", Gulf of Bothnia, Finland, 2013Nepal, 2013"Whispers and Fear II",Gulf of Bothnia, Finland, 2013"Aava", Gulf of Thailand, 2013"Waves", Gulf of Bothnia, Finland, 2013Gulf of Thailand, 2013"Waiting", South China Sea, Malaysia, 2013Gulf of Bothnia, Finland, 2013Gulf of Bothnia, Finland, 2013'Northern Wind", Gulf of Bothnia, Finland, 2013"Arriving", Gulf of Thailand, 2013"Kaisla", Gulf of Bothnia, Finland, 2013Untitled, Nepal, 2013Untitled, Nepal, 2013Untitled, Nepal, 2013"I Can Hear You II", Gulf of Thailand, 2013